Afmelden

Overeenkomstig artikel 5 van de statuten, kan een lidmaatschap alleen beëindigd worden aan het einde van een boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, bij voorkeur per aangetekend schrijven. De ontvangstdatum van de opzegging is bepalend voor de gehanteerde datum.

Een beëindiging kunt u sturen naar het volgende adres:

Gebruikersgroep KidsVision
T.a.v. het secretariaat
Postbus 557
2300 AN  LEIDEN

Indien de beëindiging niet tijdig is doorgegeven, loopt het lidmaatschap door tot het het einde van het volgende boekjaar. Uiteraard ontvangt u een bevestiging van de beëindiging.