Bijeenkomst donderdag 6 oktober 2022

De ledenvergadering voor de leden van de gebruikersgroep staat gepland op donderdag 6 oktober 2023. Deze bijeenkomst wordt in samenspraak met KidsKonnect georganiseerd.

Wij willen tijdens de bijeenkomst de toekomst van de gebruikersgroep bespreken. Hierbij de statuten van de gebruikersgroep 20091201_Statuten

Opgeven kan door onderstaand formulier in te vullen.
De bijeenkomt vindt plaats op het hoofdkantoor van KidsKonnect in Almere.

Vriendelijke groet,

het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

Bedrijf (verplicht)

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Let op: zorg ervoor dat je stemgerechtigd bent, dus zorg ervoor dat je een getekende machtigingsformulier hebt

Notulen en uitslag stemming algemene ledenvergadering 11 februari 2021

Bijgaand vinden jullie de notulen en de uitslag van de stemming van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2021.

Notulen algemene ledenvergadering Gebruikersgroep KidsVision 11-2-2021

Stemming algemene ledenvergadering gebruikersgroep KidsVision 11 februari 2021

Het bestuur is zich nu aan het beraden over de toekomst van de gebruikersgroep, dit wordt op een later moment met de leden gedeeld.

Bijeenkomst gebruikersgroep 11 februari 2021

De digitale bijeenkomst voor de leden van de gebruikersgroep staat gepland op donderdag 11 februari 2021. Deze bijeenkomst wordt in samenspraak met KidsVision georganiseerd.

Wij willen tijdens de bijeenkomst de toekomst van de gebruikersgroep bespreken. Hierbij de statuten van de gebruikersgroep 20091201_Statuten

Opgeven kan door onderstaand formulier in te vullen.

Ongeveer één uur voor aanvang ontvang je een link via de mail om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Vriendelijke groet,

het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

Bedrijf (verplicht)

Wij beschouwen uw stem als vertegenwoordiging van de organisatie (verplicht)
 Ja Nee

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Bijeenkomst gebruikersgroep 12 november 2019

De bijeenkomst voor de leden van de gebruikersgroep staat gepland op dinsdag 12 november 2019. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met GAC georganiseerd.

Wij hopen jullie op 12 november te zien en te spreken!

Opgeven kan met onderstaand formulier.

Om ervoor te zorgen dat de groep niet te groot wordt, willen wij vragen om met maximaal 2 personen per organisatie naar de bijeenkomst te komen.

Vriendelijke groet,
het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

Bedrijf (verplicht)

Lid van de gebruikersgroep KidsVision (verplicht)
 Ja Nee

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Telefoon

Vragen over privacy

 

 

Ketenwerkgroep Directe Financiering Kinderopvang

Namens de gebruikersgroep en GAC zit Carlo Vonk  van Kinderopvang Bathmen bv in Ketenwerkgroep Directe Financiering Kinderopvang. Hieronder een verslag van de afgelopen 2 bijeenkomsten:

Beste Gebruikersgroep leden,

Op 11 november 2016 is de eerste bijeenkomst van de Ketenwerkgroep Directe Financiering Kinderopvang geweest. Deze Ketenwerkgroep is door het DUO in het leven is geroepen. DUO is verantwoordelijk om de invoering van Directe Financiering Kinderopvang in 2020 in goede banen te leiden. De bedoeling is dat per 2020 de Kindertoeslag op een andere manier betaald gaat worden en dat deze manier van werken door een breed gedeelte van de samenleving gedragen wordt en wat net zo belangrijk is dat het technisch ook allemaal werkt.

Zoals nu meestal het geval is betaald de overheid (Belastingdienst) Kindertoeslag aan de Ouders/verzorgers. De Ouders/verzorgers vullen dit bedrag aan met de eigen bijdrage en betalen hiermee de rekening die zij van de Kinder Opvang Organisatie (KOO) hebben gekregen.

Door deze methode kan er door burgers heel gemakkelijk Kindertoeslag aangevraagd worden waar geen recht op is. Doordat dit ook regelmatig gebeurd heeft de overheid op dit moment jaarlijks meer dan 7000 Ouders die meer dan €5000 moeten terugbetalen. Dit zorgt voor lange incasso trajecten. Op dit moment lopen er 20.000 incasso trajecten. Daarnaast heeft de overheid al meer dan € 150 miljoen afgeschreven als oninbaar. Daar komt jaarlijks € 30 tot 35 miljoen bij.

De Tweede Kamer heeft nu besloten dat dit moet veranderen. Besloten is dat de geldstroom van de overheid in de toekomst niet via de Ouders naar de kinderopvang organisaties moet gaan lopen maar net andersom. De geldstroom van de Ouders moet dan via de overheid naar de kinderopvang organisaties. De overheid vult de geldstroom dan aan met kindertoeslag.

Het DUO is aangewezen als overheidspartij die verantwoordelijk wordt voor de afhandeling van de Kindertoeslag, die in de toekomst ook een andere naam krijgt namelijk Kinderopvangvergoeding. Uiteraard is het in dit software tijdperk de bedoeling dat financiële af handeling zo volledig mogelijk, geautomatiseerd verloopt.

Om de juiste invulling aan te geven aan dit project is de ketenwerkgroep opgericht. In deze ketenwerkgroep zitten medewerkers van DUO, Ministerie van Sociale zaken, Softwareleveranciers, Kinderopvang organisaties, Peuterspeelzalen en Gastouderbureaus. Uiteraard is er ook een afvaardiging van Ouders aanwezig. De eerste bijeenkomst op 11 november had het thema “waarde”. Deze bijeenkomst had als doel om duidelijk te krijgen wat partijen verwachten van succesvol systeem, maar ook wat de partijen zeker niet willen. Een belangrijke punt voor KOOs is bijvoorbeeld is bijvoorbeeld “krijgt ik geen liquiditeit probleem doordat mijn geld later binnen komt”. Ouders vinden het bijvoorbeeld een probleem als “KOOs inzicht krijgen in wat de Ouders verdienen door het % Kinderopvangvergoeding te weten die de overheid betaald te weten. Dit en een heleboel punten zijn opgeschreven als Business Values en User Stories.

Op 8 December 2016 was de tweede bijeenkomst. Deze bijeenkomst begon met een terugblik naar de Hackathon van 1 December. Op deze Hackathon hebben de verschillende Softwareleveranciers geprobeerd om met hun software een beveiligde internetverbinding op te zetten met de testsite van DUO.  Een aantal leveranciers hebben op deze middag al succesvol test berichtjes kunnen verzenden en ontvangen.

De bijeenkomst zelf ging over het “Betalen van de vergoeding”. Eerst heeft het Ministerie van Sociale zaken uitleg gegeven over de wettelijke  (juridische) kaders die zullen gelden voor het betalen van de vergoedingen van de Kinderopvangvergoedingen. Zij hebben ook in de afgelopen maand ook onderhandeld met de Branche Organisaties om afspraken te maken over de juridische invulling. Zie hiervoor  https://www.kinderopvangtotaal.nl/Management/ Actueel/2016/12/Oplossing-voor-debiteurenrisico-directe-financiering/

Belangrijke punten uit deze afspraken zijn:

  • De Ouder kan zich melden bij DUO voor een proefberekening en krijgt hierop antwoord.
  • De Ouder meldt zich aan bij DUO dat hij Kinderopvangvergoeding wil.
  • DUO meldt na onderzoek aan Ouder en KOO of het verzoek geaccepteerd wordt. Na acceptatie kan de opvang beginnen.
  • DUO informeert na ontvangst van een (maandelijks) kostenoverzicht van de KOO, de Ouders over de betalen eigen bijdrage en incasseert na een dagf of 10 de eigen bijdrage.
  • KOOs hebben het bedrag dan 2 tot 3 weken na versturen van het kostenoverzicht naar DUO, op hun rekening staan. Maar DUO betaald pas de rekening aan de KOOs als de eigen bijdrage van de Ouder(s) ontvangen is.
  • KOO kunnen één maand vooraf  tot 2 maanden achteraf een kostenoverzicht bij de DUO indienen met verzoek om te betalen. Wijzigingen kunnen dan nog tot 12 maanden daarna.
  • DUO maakt 2 maal per week geld over aan de KOO en levert daarbij een elektronisch betalingsoverzicht.
  • Debiteurenrisico blijft bij de KOOs. Als de Ouder de eigen bijdrage niet betaald aan DUO moet de KOO de klant hierop aanspreken.
  • Geleidelijke invoering. Nieuwe Ouders per 1 januari 2019 betaling via DUO. Bestaande Ouders in loop van dat jaar over. 1 januari 2020 alle betalingen via het nieuwe systeem.

S’middags was er een workshop waarbij verschillende partijen konden aangeven hoe zij het verzenden van de kosten overzichten vanuit hun systeem zouden kunnen invullen. Hiervoor warden er verschillende Workshops gehouden voor KOOs , Peuterspeelzalen en Gastouderbureau’s. Dit omdat ze soms verschillend met de materie om gaan.

Tot zover de berichtgeving over de DFKO. Op donderdag 12 januari 2017 is de volgende Ketenbijeenkomst. Als er vragen zijn kun je mij een mail sturen carlo@kinderopvangbathmen.nl. Dan zal ik proberen de vraag te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Carlo Vonk

Kinderopvang Bathmen

Logo KOV Bathmen

 

Bestuursleden gezocht

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden, in het bijzonder een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Alle bestuursleden dragen bij aan het positief uitdragen van het doel en de werkzaamheden van de gebruikersgroep. We verwachten een actieve houding bij de bestuursvergaderingen, maar ook bij de ledenbijeenkomsten. Alle bestuursleden, m.u.v. de voorzitter,  werken op vrijwillige (onbetaalde) basis. Een bestuurslid moet werkzaam zijn bij een organisatie die gebruik maakt van Kidsvision en de organisatie moet lid zijn (of willen worden) van de gebruikersgroep. Bestuurslid zijn kost gemiddeld ongeveer 4- 6 uur per maand.

Specifiek zijn we op zoek naar een Penningmeester en een Algemeen Bestuurslid.

Voor meer infomatie, klik Vacature_bestuursleden.